Kursy certyfikatowe
FCE, CAE, CPE – Warszawa

Co to są certyfikaty FCE, CAE i CPE?

FCE – First Certificate in English
CAE – Cambridge Advanced English
CPE – Cambridge Proficiency in English
Certyfikaty FCE, CAE i CPE potwierdzają znajomość języka angielskiego na trzech różnych poziomach. Egzaminy do tych certyfikatów są organizowane przez Uniwersytet Cambridge i przeprowadzane przez upoważnione do tego ośrodki, między innymi przez British Council w Warszawie. Certyfikaty FCE, CAE i CPE są ważne bezterminowo i uznawane w wielu krajach na całym świecie.

Kursy przygotowujące do certyfikatów FCE, CAE i CPE

Kursy angielskiego przygotowujące dorosłych i młodzież do certyfikatów  FCE, CAE i CPE są kontynuacją kursów podstawowych. Służą dalszemu pogłębianiu znajomości języka angielskiego, przygotowując jednocześnie do egzaminów z certyfikatem Cambridge. Na kursach przygotowujących do egzaminów FCE, CAE i CPE  ćwiczone są wszystkie umiejętności językowe.
  • Mówienie. Słuchacze prowadzą dyskusje na różnorodne tematy, doskonalą słownictwo przydatne w pracy i życiu codziennym, opanowują skomplikowane struktury gramatyczne i zwroty idiomatyczne.
  • Słuchanie. Uczestnicy kursów FCE, CAE i CPE doskonalą rozumienie tekstów pochodzących z różnych źródeł, rozpoznają rozmaite akcenty. Wykorzystywane są zarówno materiały audio jak i wideo.
  • Pisanie. Uczestnicy kursu ćwiczą pisanie listów i maili, zarówno formalnych jak i nieformalnych, esejów, artykułów, recenzji, ofert i sprawozdań. Prace pisemne są zazwyczaj pracami domowymi, koniecznymi szczególnie dla osób, które decydują się podejść do egzaminu FCE, CAE lub CPE.
  • Czytanie. Słuchacze doskonalą umiejętność czytania ze zrozumieniem artykułów prasowych, tekstów literackich i popularnonaukowych, korespondencji biznesowej , różnorodnych ogłoszeń i materiałów informacyjnych.

Okresowo przeprowadzamy próbne egzaminy FCE, CAE i CPE, które pozwalają się sprawdzić i ocenić postępy.

Kursy przygotowujące do FCE – Warszawa, al. 3 Maja 12

Semestry VII – X przygotowują do egzaminu First Certificate in English (FCE). Osoby na tym poziomie (według europejskich standardów nazywanym poziomem B2) określane są mianem „independent user”, czyli osoby dającej sobie radę we wszystkich sprawach związanych z funkcjonowaniem w społeczeństwie angielskojęzycznym. Jego posiadanie otwiera wiele możliwości pracy zarówno w międzynarodowych korporacjach jak i mniejszych firmach. Według polskich przepisów certyfikat FCE w połączeniu z przygotowaniem pedagogicznym pozwala podjąć pracę w charakterze nauczyciela – w przedszkolu oraz klasach 1-3 szkoły podstawowej.

Kursy przygotowujące do CAE – Warszawa, al. 3 Maja 12

Semestry XI – XIII przygotowują do egzaminu Cambridge Advanced English (CAE). Stawia on kandydatom wyższą poprzeczkę od swego poprzednika FCE, zarówno pod względem zasobów słownictwa, jak i używania bardziej wyrafinowanych struktur gramatycznych. Wymaga płynnego porozumiewania się zarówno na gruncie prywatnym jak i zawodowym. Poziom ten według standardów europejskich nosi nazwę C1. Certyfikat CAE honorowany jest na całym świecie przez uczelnie wyższe, największe przedsiębiorstwa, a także przez instytucje rządowe. Często warunkuje on uczestnictwo w programach wymiany międzynarodowej. Według polskich przepisów wraz z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym uprawnia do nauczania języka angielskiego w wyższych klasach szkoły podstawowej, jak i w szkołach średnich, branżowych.

Kursy przygotowujące do CPE – Warszawa, al. 3 Maja 12
Semestry XIV – XVI przygotowują do egzaminu Cambridge Proficiency in English (CPE). Posiadanie tego certyfikatu potwierdza wszechstronną i dogłębną znajomość angielskiego na poziomie zbliżonym do umiejętności native speakera. Jest to najwyższy poziom (C2), jaki można potwierdzić międzynarodowym certyfikatem z języka angielskiego jako języka obcego. Pozwala między innymi na objęcie stanowisk kierowniczych w środowisku anglojęzycznym.

Terminy

Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu po 2 godz. lekcyjne i najczęściej są to:
– poniedziałki i środy lub
– wtorki i czwartki
w godzinach przedpołudniowych (w godz. 7-14) lub popołudniowych (od 16.30 lub od 18.10).
W ciągu roku odbywają się 2 semestry, które poprzedzone są zapisami.

Uwaga!

Naukę można rozpocząć także w trakcie semestru po uprzedniej konsultacji z metodykiem.

Uwaga!

Jeśli nie odpowiadają Ci terminy zajęć na kursach semestralnych, możesz skorzystać z oferty zajęć indywidualnych lub grup na zamówienie.

poziomy semestrów certyfikatowych
*  Standardy oceniania umiejętności językowych ustalone zostały przez Radę Europy i opisane w dokumencie Common European Framework for References of Languages.

Ceny

aleja 3 Maja 12

00-391 Warszawa

kom. 602 746 872

tel. 22 826 95 30

e-mail: biuro@peritia.edu.pl